Rättsområden

Vi är en humanjuridisk advokatbyrå med inriktning på svensk och internationell familjerätt samt brottmål.

Vi hjälper dig med

Vårdnad, boende och umgänge

I tvister om barn är det viktigt att man så snart som möjligt söker ett juridiskt biträde som kan vägleda föräldern hur man bäst ska gå tillväga för att uppnå en så bra lösning som möjligt för föräldern och barnet.

Bortförande av barn

Om du som förälder har drabbats av att ditt barn har bortförts från Sverige eller kvarhålls här i Sverige så är det mycket viktigt att skyndsamt anlita en Advokat som snabbt kan bistå för att hjälpa dig att återföra barnet. 

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för brott eller på annat sätt drabbats av skada med anledning av ett brott har du som regel rätt till ett målsägandebiträde som tillvaratar dina intressen under rättsprocessen och även tillvaratar dina rättigheter till skadestånd med anledning av brottet. 

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentliga försvarare i alla typer av brottmål. Vi gör alltid vårt yttersta för att respekten för våra klienters rättigheter iakttas av polis, åklagare och domare.

Äktenskapsförord och samboavtal

För det fall du vill att din egendom ska kvarbli på visst sätt vid en eventuell äktenskapsskillnad eller samboupplösning är det viktigt att du anlitar en Advokat som bistår dig.

Äktenskapsskillnad och samboupplösning

Vi bistår i alla frågor som har samband med en äktenskapsskillnad eller en samboupplösning och tillvaratar dina rättigheter och stödjer dig genom processen.

Arvsrätt

Dödsfall och arv – vi bistår i alla arvstvister. Advokat Jessica Sandberg har även många ärenden av internationellt slag där exempelvis en svensk medborgare avlider utomlands och tillgångar kan finnas i andra länder som är föremål för det svenska arvsskiftet.

Testamente

För att minimera framtida tvister vid sin bortgång är det lämpligt att upprätta ett testamente som redogör för hur du önskar att dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång.


sv_SE