Bortförande av barn


Familjebildningen blir idag alltmer internationell och många svenskar gifter sig eller skaffar barn med en person från något annat land. Många föräldrar väljer att bosätta sig utanför Sverige eller väljer att bo delar av året med sina barn i ett annat land vilket vid en separation innebär att tvisten om barnen blir mer komplicerad då flera länders domstol och jurisdiktion kan bli inblandat.

Vid en internationell vårdnadstvist är det särskilt påkallat att du som förälder anlitar advokat. Det är många fler regler som aktualiseras vid familjerättsliga tvister med internationell koppling.

Situationer kan uppstå där en av föräldrarna bortför det gemensamma barnet antingen från Sverige till ett annat land eller från ett annat land till Sverige. I andra fall kan ett barn bli kvarhållet i Sverige efter ett avslutat umgänge eller kvarhålls i ett annat land efter ett avslutat umgänge utomlands. Vid dessa ärenden finns det möjlighet för en förälder att begära barnet återfört till barnets hemland genom bla. 1980 års Haagkonvention om internationella bortförande och kvarhållande av barn. Även om barnet har bortförts eller kvarhålls i ett land som inte har tillträtt konventionen så finns möjlighet på annat sätt att driva process om att återfå barnet till Sverige.

Erfaren och frekvent anlitad advokat

Advokat Jessica Sandberg är en av de mest erfarna advokaterna i Sverige på internationella bortförande och kvarhållande av barn. Hon anlitas regelbundet i dessa ärenden och håller även föredrag i Sverige och utomlands i dessa frågor. Hon har företrätt ett stort antal föräldrar både som har fått sina barn bortförda eller kvarhållna av den andre föräldern men även bistått föräldrar som fört bort eller kvarhållit barnet.

Vänta inte med att anlita en advokat

Om du som förälder har drabbats av att ditt barn har bortförts från Sverige eller kvarhålls här i Sverige så är det mycket viktigt att skyndsamt anlita en Advokat som snabbt kan bistå för att hjälpa dig att återföra barnet. När ett barn bortförts till Sverige och kvarhålls här så ska återförandeprocessprövningen ske skyndsamt i domstolen.

Om du anses av den andre föräldern ha tagit med sig ert barn olovligen till Sverige eller anses kvarhålla ert barn i Sverige så är det också viktigt att du skyndsamt anlitar en advokat som kan tillvarata Dina rättigheter. Advokaten utreder då ifall ett bortförande har skett eller ett olovligt kvarhållande föreligger utifrån gällande regelverk eller det funnits beaktansvärda skäl till att barnet förts till Sverige.

sv_SE