Brottmål

Du kan välja oss som offentlig försvarare

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. Om du är kallad till förhör som misstänkt för brott har du rätt att begära en offentlig försvarare och kan välja vilken advokat du vill ha. Enda förutsättningen är att advokaten kan åta sig målet.

Vi åtar oss uppdrag som offentliga försvarare i alla typer av brottmål. Vi gör alltid vårt yttersta för att respekten för våra klienters rättigheter iakttas av polis, åklagare och domare.

En försvarares uppdrag innebär att ”med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Det handlar med andra ord om att du som klient får en rättvis behandling. Vi ser alltid till att våra klienter har med sig en advokat eller biträdande jurist vid polisförhör eller andra viktiga utredningsåtgärder, oavsett målets storlek. Vi har full sekretess, företräder dig och din inställning till brottet och sätter dina behov främst.

Vem har rätt till en offentlig försvarare?

Förutsättningarna för att få en offentlig försvarare regleras i rättegångsbalken 21 kap. 3 a §. Är den misstänkte anhållen eller häktad ska offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det.

Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Offentlig försvarare ska därutöver förordnas:

  • om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen av brottet,
  • om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning
  • att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
  • om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

sv_SE