Areas of services

We are a human rights law firm with a focus on Swedish and international family law and criminal cases.

Vi hjälper dig med

Custody / Accommodation / Association

In disputes about children, it is important to seek legal advice as soon as possible that can guide the parent on how best to proceed in order to achieve the best possible solution for the parent and the child.

Child Abduction

Om du som förälder har drabbats av att ditt barn har bortförts från Sverige eller kvarhålls här i Sverige så är det mycket viktigt att skyndsamt anlita en Advokat som snabbt kan bistå för att hjälpa dig att återföra barnet. 

Plaintiff's Counsel

Om du har utsatts för brott eller på annat sätt drabbats av skada med anledning av ett brott har du som regel rätt till ett målsägandebiträde som tillvaratar dina intressen under rättsprocessen och även tillvaratar dina rättigheter till skadestånd med anledning av brottet. 

Criminal Cases

We undertake assignments as public defenders in all types of criminal cases. We always do our utmost to ensure that our clients' rights are respected by police, prosecutors and judges.

Äktenskapsförord och samboavtal

För det fall du vill att din egendom ska kvarbli på visst sätt vid en eventuell äktenskapsskillnad eller samboupplösning är det viktigt att du anlitar en Advokat som bistår dig.

Divorce

Vi bistår i alla frågor som har samband med en äktenskapsskillnad eller en samboupplösning och tillvaratar dina rättigheter och stödjer dig genom processen.

Inheritance law

Dödsfall och arv – vi bistår i alla arvstvister. Advokat Jessica Sandberg har även många ärenden av internationellt slag där exempelvis en svensk medborgare avlider utomlands och tillgångar kan finnas i andra länder som är föremål för det svenska arvsskiftet.

Testament

För att minimera framtida tvister vid sin bortgång är det lämpligt att upprätta ett testamente som redogör för hur du önskar att dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång.


en_GB